LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

 

conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
 

 

 1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi;
 2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Regulamentul intern;
 4. Componenţa Consiliului Judeţean Galaţi şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi;
 5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 6. Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Galaţi;
 7. Programul semestrial al audienţelor consilierilor judeţeni, grupaţi pe comisii de specialitate;
 8. Bugetul local al judeţului Galaţi;
 9. Bilanţul contabil al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi;
 10. Contul anual de încheiere a exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean Galaţi;
 11. Situaţia realizării obiectivelor de investiţii pe obiective şi surse de finanţare;
 12. Programe şi strategii proprii;
 13. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;
 14. Rapoarte de activitate ale vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi;
 15. Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni;
 16. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Rapoarte semestriale privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 19. Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;
 20. Declaraţii de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate;

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE

 

 1. Situaţia administrativ-teritorială a judeţului Galaţi;
 2. Analiza privind locul şi ponderea judeţului Galaţi în ierarhia judeţelor ţării şi în Regiunea de Dezvoltare Sud –Est a României;
 3. Rapoarte statistice privind realizarea investiţiilor pe localităţi şi surse de finanţare;
 4. Lista obiectivelor de investiţii;
 5. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor lactate şi produselor de panificaţie în instituţiile şcolare;
 6. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli – distribuţia de mere;
 7. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete în şcoli;
 8. Documentaţii privind supravegherea şi stabilirea de preţuri şi tarife;
 9. Date privind fundamentarea bugetului instituţiilor finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi;
 10. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
 11. Documente privind evidenţa contabilă şi dări de seamă contabile;
 12. Documentaţii privind deschideri de credite bugetare pe conturi de cheltuieli pentru activitatea proprie şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi;
 13. Documentaţii privind urmărirea fondurilor alocate în cadrul programelor de finanţare nerambursabile;
 14. Inventare anuale ale Consiliului Judeţean Galaţi;
 15. Raportul asupra situaţiei bunurilor, ca urmare a inventarierii patrimoniului;
 16. Situaţia trimestrială a debitorilor;
 17. Documentaţii, studii, rapoarte privind managementul asistenţei medicale la nivelul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
 18. Documentaţii, studii, rapoarte privind activitatea şcolilor speciale din judeţul Galaţi;
 19. Date cu privire la proiectele derulate, aflate în derulare sau depuse în vederea obţinerii finanţării, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
 20. Documentaţii privind programele şi liniile de finanţare active;
 21. Materiale cuprinzând prezentarea generală a proiectelor la care Consiliul Judeţean Galaţi este aplicant sau partener, în forma aprobată de finanţator pentru proiectele finanţate din fonduri proprii sau din fonduri externe;
 22. Documentaţii privind înfrăţiri ale judeţului Galaţi cu unităţi administrativ - teritoriale din alte ţări;
 23. Documentaţii privind cooperarea sau asocierea judeţului Galaţi cu asociaţii naţionale şi internaţionale;
 24. Documentaţii privind activitatea Euroregiunii „Dunărea de Jos”;
 25. Rapoarte privind deplasările în străinătate;
 26. Informaţii privind instituţiile europene şi din domeniile specifice în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activitate;
 27. Raportul anual de activitate al Centrului Europe Direct;
 28. Publicaţii realizate de Centrul Europe Direct;
 29. Procese-verbale de recepţie a lucrărilor de construcţii–montaj;
 30. Procese-verbale de predare a amplasamentelor pentru lucrări de construcţii –montaj;
 31. Teme de proiectare;
 32. Corespondenţă pe problemele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 33. Banca de date tehnice rutiere privind infrastructura judeţeană;
 34. Programe, studii, proiecte, avize, contracte, situaţii, procese-verbale privind executarea drumurilor în judeţul Galaţi;
 35. Documentaţii privind întreţinerea, repararea, modernizarea şi construirea de drumuri şi poduri judeţene;
 36. Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 37. Avize prealabile de amplasament pentru construcţii amplasate la drumurile judeţene;
 38. Avize structură pentru autorizaţiile de construire;
 39. Lista autorizaţiilor de amplasament la drumurile judeţene pentru construcţii;
 40. Autorizaţii speciale de transport emise pentru autovehiculele cu gabarit sau greutate depăşită;
 41. Documente privind recensământul circulaţiei rutiere pe drumurile publice judeţene şi comunale;
 42. Documentaţii privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice;
 43. Programul judeţean privind transportul rutier public de persoane prin curse regulate;
 44. Regulamente şi caiete de sarcini pentru efectuarea transportului public judeţean;
 45. Informări, rapoarte, analize cu privire la modul de realizare a activităţilor de transport public judeţean;
 46. Certificate de urbanism;
 47. Autorizaţii de construire / desfiinţare;
 48. Avize structură de specialitate pentru certificatele de urbanism;
 49. Planul de amenajare a teritoriului judeţean;
 50. Programul anual al achiziţiilor publice;
 51. Dosarul achiziţiilor publice;
 52. Documentaţii privind contractele de achiziţii publice şi contractele de concesiune lucrări publice şi servicii;
 53. Raportul anual de achiziţie publică;
 54. Strategii, rapoarte, documentaţii privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 55. Documentaţii privind administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului Galaţi şi al Consiliului Judeţean Galaţi;
 56. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat al judeţului Galaţi;
 57. Documente privind activitatea de întreţinere şi exploatare a imobilelor Consiliului Judeţean Galaţi;
 58. Date privind patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
 59. Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Galaţi;
 60. Documentaţii privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
 61. Registrul împăduririlor la nivelul judeţului Galaţi;
 62. Documentaţii privind activitatea de management a resurselor umane din instituţie;
 63. Organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 64. Planul de ocupare al funcţiilor publice;
 65. Fişa de post;
 66. Rapoarte de evaluare ale performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 67. Registrul General de evidenţă a salariaţilor pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 68. Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi;
 69. Codul de etică al personalului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 70. Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
 71. Documentaţii privind activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor din aparatul de specialitate
 72. Documentaţii privind problematica de securitate şi sănătate în muncă pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate;
 73. Documentaţii privind concursurile pentru ocuparea funcţiilor de manager/director de la instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
 74. Programul anual de audit de calitate;
 75. Proceduri, rapoarte, documente şi documentaţii de audit în scopul asigurării calităţii conform standardului ISO 9001/2008 privind Managementul Calităţii orientat pe Proces;
 76. Carta auditului intern;
 77. Dosarul de audit public intern  care conţin: ordine de serviciu, notificări, fişe de identificare şi analiză a problemei, formular de constatare şi raportare a iregularităţilor, proiect de raport de audit, raport de audit, notă de constatare;
 78. Planul multianual şi anual de audit intern;
 79. Raportul anual privind activitatea de audit public intern;
 80. Documentaţii privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
 81. Proceduri operaţionale pe activităţi la nivelul structurilor din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
 82. Acte procedurale referitoare la litigii în care instituţia este parte;
 83. Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul Judeţean Galaţi este parte;
 84. Hotărâri judecătoreşti definitive;
 85. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen ale structurilor de lucru ale Consiliului Judeţean Galaţi (şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Galaţi, comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, comisia de validare);
 86. Registrul de evidenţă a Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi;
 87. Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;
 88. Registrul de evidenţă a Notelor de serviciu;
 89. Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi alte lucrări în legătură cu acesta;
 90. Condica de prezenţă la serviciu;
 91. Registrul declaraţiilor de avere;
 92. Registrul declaraţiilor de interese;
 93. Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Galaţi;
 94. Graficul trimestrial privind şedinţele consiliilor locale;
 95. Rapoarte de activitate săptămânale privind activitatea comisiilor de specialitate;
 96. Rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate;
 97. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;
 98. Condica de predare – primire a corespondenţei;
 99. Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice;
 100. Documentaţii privind activitatea de acces liber la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, conform legii;
 101. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public în Consiliul Judeţean Galaţi, conform Legii nr. 544/2001;
 102. Lucrări ale comisiei pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor  Legii nr. 544/2001;
 103. Proiecte de acte normative din domeniul de activitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 104. Documentaţii privind derularea procedurii pentru asigurarea transparenţei decizională în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, potrivit prevederilor Legii nr.52/2003;
 105. Petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, mass-media, precum lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul înaintat petenţilor;
 106. Rapoarte, sinteze, informaţii privind activitatea de colaborare cu structurile asociative din judeţul Galaţi;
 107. Solicitări ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de a fi luate în evidenţa Consiliului Judeţean Galaţi conform art. 52 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
 108. Documente, informaţii, sinteze, rapoarte privind colaborarea cu instituţiile finanţate sau sprijinite de Consiliul Judeţean Galaţi în domeniile: cultură, sănătate, asistenţă socială, tineret, sport, agrement etc;
 109. Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie;
 110. Rapoarte semestriale şi anuale privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
 111. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen şi ale comisiilor de lucru ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
 112. Documente privind realizarea lucrărilor legate de editarea Monitorului Oficial al Judeţului Galaţi;
 113. Lucrări de secretariat ale Comisiei judeţene de analiză şi promovare a proiectelor de stemă ale judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi;
 114. Propuneri şi/sau observaţii realizate la proiectele de acte normative supuse consultării de structura asociativă de resort (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România);
 115. Documentaţii privind atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru instituţii publice şi obiective de interes judeţean;
 116. Rapoarte ale comisiei de disciplină privind propunerile de sancţionare pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare;
 117. Documente rezultate din activitatea comisiei paritare.

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES AL CETĂŢENILOR

 

 

 1. Documentele care sunt declarate clasificate de către Consiliul Judeţean Galaţi;
 2. Documentele care sunt clasificate ca secrete de către instituţiile de la care provin, precum şi răspunsul Consiliului Judeţean Galaţi la acestea;
 3. Documente produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Galaţi declarate confidenţiale de către emitenţi sau pentru care sunt impuse reguli de confidenţialitate;
 4. Informaţii privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială ori principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 5. Informaţii cu privire la datele cu caracter personal, potrivit legii;
 6. Informaţii privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 7. Informaţii privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 8. Informaţii a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 


Pentru obtinerea documentelor si informatiilor de interes public vã puteti adresa Compartimentului relatii publice din cadrul Consiliului Judetean Galati.
Adresa: Str. Eroilor nr.7B, Etaj 1, Camera 4.
Persoane de contact: Teodor Laura - consilier; 
                                
Telefon - 0236-302513
Telefon/fax - 0236-460556
Email:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.