Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 - privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Valea Mărului de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea Consiliului Local al UAT Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galații

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești și administrarea Consiliului Local al UAT Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați

- privind:solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești și administrarea Consiliului Local al UAT Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului JudețeanGalați

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”

- privind: aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilorlegate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din județul Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale» și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie” și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al județului Galați, a unui cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare
pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați

- privind: îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 59 din 23.02.2021

- privind: darea în administarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din România și al doilea din Europa

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a concursului de alergare din Pădurea Gârboavele, ediția a IV-a

- privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme dedetectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr.13A”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr.13A”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan AngheluțăGalați – Corp 1”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea Consiliului Local al UAT Șendreni în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“ si arhiva (anexe)

- privind: aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”

- privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”

- privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați– SOS Vârstnicii”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi -- Anexe

- privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şiasigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

- privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați”

- privind: decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A.Urechia Galați - Corp A”

- privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2022

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, județul Galați

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea siguranțeistructurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a proprietății publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea siguranței cetățeanului”

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea: - Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;- Modalităţii de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;- Documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris”

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin”

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați

- privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului Inimii

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022 privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III)

- privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr.13A”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I șiPavilion II”

- privind: modificarea Hotărârii nr. 87 din 30 martie 2022 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96/30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii RăsvanAngheluță Galați - Corp 1”