Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi

 - privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare

 - privind: declararea obiectivului de investiții “Drumuri acces Valea Mărului, componentă a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Galați” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 31.195,20 mp, categoria de folosință arabil, aflat în extravilanul comunei Valea Mărului, județul Galați, Tarla 12, 91/2, Parcela 167, 1007/3, înscris în Cartea Funciară Nr. 11282, 11283, 11296, 11299, 11301, 11302, 11341, 11343, 11345, 11347, 11382, aparținând domeniului public al județului Galați

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi

- privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

- privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Director al Asociaţiei Tehnopol Galaţi

- privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi

- privind: desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2020

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 245/26.11.2020 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021)

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 7.858 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2021 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2022-2024

- privind: darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021- 2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291

  - Anexa - Strategie

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON” – 24 h/100km

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2021

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație sortare Târgu Bujor”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Staţie Sortare Valea Mărului” componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

 

- privind:aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru copiii din mediul rural” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

 

- privind:aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

 

- privind:aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Cons Management Parc de Soft SRL Galați , pe anul 2021

 

- privind:solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

- privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20.640 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

 

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

 

- privind: aprobarea contului anual de executie al Judetului Galati si al institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si situatiile financiare anuale - bilantul contabil al bugetului local la data de 31.12.2020  

 

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi

 

- privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea închiderii Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea închiderii Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea închiderii Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 204/31.08.2020 privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,5 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, municipiul Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

- privind:aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație sortare Târgu Bujor”

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Drumuri de acces TMB Galați și Depozit Valea Mărului pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați"

 

- privind:modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

 

- privind:aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Asociația Fermierilor din România, Fundația Europeană pentru Dezvoltare Durabilă şi Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării proiectului „Promovarea principiilor cetățeniei active prin intermediul unei platforme digitale pentru interacțiunea cu fermierii legumicultori din județul Galați”

 

- privind:aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateș – Tecuci’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârțănești (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti)

 

- privind:aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

 

- privind:solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

- privind:aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în comunitate!”

 

- privind:majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

 

- privind:aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi

 

- privind:aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați