Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“ si arhiva (anexe)

- privind: aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”

- privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”

- privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați– SOS Vârstnicii”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi -- Anexe

- privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şiasigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

- privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați”

- privind: decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A.Urechia Galați - Corp A”

- privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2022

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, județul Galați

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea siguranțeistructurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a proprietății publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea siguranței cetățeanului”

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea: - Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;- Modalităţii de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;- Documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris”

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin”

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați

- privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului Inimii

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022 privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III)

- privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr.13A”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I șiPavilion II”

- privind: modificarea Hotărârii nr. 87 din 30 martie 2022 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96/30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii RăsvanAngheluță Galați - Corp 1”

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea Acordului de Cooperare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Raionul Străşeni, prin Consiliul Raional Străşeni din Republica Moldova

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea completării Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est pentru Situaţii de Urgenţă”

- privind: aprobarea actualizării Proiectului tehnic și a Documentației de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”

- privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: darea în administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

- privind: trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unor imobile (construcții și teren aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian nr. 454A

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public aljudețului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”

- privind: aprobarea Regulamentului Serviciului Judeţean de Salubrizare Galaţi

- privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159 din 30 iunie 2021 privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în vederea realizării proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente cu rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri

- privind: aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

- privind: actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi

- privind: constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei

- privind: alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2022

- privind: constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea Anexei 1 lit. B din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 156/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în anul 2020

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi

- privind: aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland –Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟

- privind: îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 103 din 28.04.2022

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiție „EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE A UNITĂȚII de PRIMIRI URGENȚE, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI ” GALAȚI

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cudalbi de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”

- privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, prin Consiliul Local al Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secţiei Cronici Iveşti a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi

- privind: încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,nr. 29

- privind: aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: completarea Anexei nr. 10 şi modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022

- privind: aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”

 - privind: aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR