Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2023

- privind: aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti)

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2023

- privind: stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 110818

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anulşcolar 2022-2023

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALPE DRUMUL DJ 242A”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”

- privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi

- privind: aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare şi restaurare în „Ruta cetăţilor” finanţate în cadrul PNRR şi asumarea unor obligaţii ce revin UnităţiiAdministrativ Teritoriale Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de titular de propunere

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție “CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”

- privind: aprobarea unei cotizații suplimentare a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița, pentru anul 2022

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2023, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție: “EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDETEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOLANDREI” GALATI .

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor“

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2022

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum şi repartizarea sumei de 4.395,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliile de Administraţie ale spitalelor publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi şi în Consiliul Consultativ al Unităţii Medico – Sociale Găneşti

- privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: trecerea din domeniul public al județului Galați în domeniul privat al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29

- privind:îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării

- privind: prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină și Farmacie în vederea susținerii și promovării reciproce a activităților comune pentru realizarea unor obiective academice respectiv organizarea de congrese, conferințe, programe, campanii și proiecte

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului JudețeanGalați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare și modernizare drumuri județene”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare aCasei Memoriale “Costache Negri”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54/28.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secțieide Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Lucrări tehnico – edilitare şi Sistematizare verticală, aferente investiţiei locuinţe pentru tineri destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi”

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv United Galați în vederea participării Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiţia Europeană Elite Round – UEFA Futsal Champions League 2022-2023”

- privind: aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” interpretei demuzică populară Mioara VELICU

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” blogger–ului culinar Gina BRADEA

- privind: modificarea Hotărării Consiliului Judeţean Galaţi nr. 144/30.06.2021 privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia CopiluluiGalaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului JudețeanGalați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Ambulatoriu Integrat de Specialitate din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Galaţi”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 109/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galați”

- privind: aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico - economici privind realizareaobiectivului de investiţie „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci’’ componentă a proiectului ’’Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în vederea organizării evenimentului„Târgul Sfântului Apostol Andrei”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”

- privind: aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii ConsiliuluiJudețean Galați nr. 49 din 28 martie 2017

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022

- privind: alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizareadocumentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani »”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum şi repartizarea sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal şi a transferurilor cãtre unitaţi administrativ - teritoriale

- privind: aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 369 din 31 octombrie 2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic şi rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea șimodernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: aprobarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizareainfrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»