Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.905 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2024 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2025-2027
2. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea)
3. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)
4. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti )
5. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci(U.A.T. a municipiului Tecuci)
6. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Băneasa (U.A.T. a comunei Băneasa)
7. privind: acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului prof. univ. dr. Moisă ALTĂR
8. privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Baroul Galaţi și Asociația Avocaţilor din Baroul Galați, în vederea susţinerii şi promovării activităţilor cultural – educative, social – umanitare şi sportive
9. privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
10. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38/29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiții: Drumuri de acces TMB și Depozit Valea Mărului pentru proiectul ’’Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”
11. privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi
12. privind: actualizarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”
13. privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Scânteiești, extindere sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Fântânele, modernizare gospodărie de apă în satul Fântânele și modernizare sistem de captare a apei, comuna Scânteiești, județul Galați”
14. privind: aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului înscris în CF nr. 118919 Tecuci, nr. cadastral 118919-C1, în două unități individuale 118919-C1-UI1 și 118919-C1- UI2
15. privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vânători privind trecerea unor bunuri imobile (terenuri), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători
16. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96 din 30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”, cu modificările şi completările ulterioare
17. privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Vânători de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Vânători și administrarea Consiliului Local al comunei Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați
18. privind: aprobarea asocierii Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați în vederea atribuirii și implementării Contractului de proiectare-execuție-operare aferent investiției ”Stație de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie și stație de transfer Galați”, componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”.
19. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96 din 30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”, cu modificările şi completările ulterioare
20. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 266 din 27 iulie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Eficientizare energetică a clădirii Serviciului de Ambulanță Tecuci, județul Galați”
21. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 449 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITARE TERMICĂ ŞI MODERNIZARE ENERGETICĂ A INSTALAŢIILOR AFERENTE SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI GALAŢI”
22. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.229 din 28.06.2023 privind aprobarea Actualizării Proiectului Tehnic și restul de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție: „Clădire didactică pentru plante tropicale” Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răzvan Angheluță” Galați
23. privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
24. privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027
25. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare
26. privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 36.829 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2024 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2025-2027