Documente de interes public

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

 

conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare

 

 1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi;
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Regulamentul intern;
 4. Componenţa Consiliului Judeţean Galaţi şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi;
 5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 6. Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Galaţi;
 7. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi;
 8. Bugetul local al Judeţului Galaţi;
 9. Contul de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
 10. Raportul de execuţie bugetară (include situaţia plăţilor);
 11. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcţiilor din organigramă;
 12. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ;
 13. Bilanţul contabil al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi;
 14. Programul anual al achiziţiilor publice;
 15. Situaţia trimestrială Centralizatorul achiziţiilor publice privind contractele de achiziţii publice cu o valoare mai mare de 5.000 de euro;
 16. Situaţia realizării obiectivelor de investiţii pe obiective şi surse de finanţare;
 17. Programe şi strategii proprii;
 18. Raportul anual de activitate a Consiliului Judeţean Galaţi;
 19. Rapoarte de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Rapoarte semestriale privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 22. Declaraţii de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;
 23. Declaraţii de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE

 

 1. Situaţia administrativ-teritorială a judeţului Galaţi;
 2. Documentaţii privind încasarea cotelor din redevenţa obţinută prin concesionarea din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului (declaraţii fiscale şi borderouri);
 3. Formulare lunare şi trimestriale raportate în sistemul naţional de raportare Forexebug;
 4. Rapoarte statistice privind realizarea investiţiilor pe localităţi şi surse de finanţare;
 5. Lista obiectivelor de investiţii;
 6. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea produselor lactate şi produselor de panificaţie în instituţiile şcolare;
 7. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli – distribuţia de mere;
 8. Documentaţii pentru fundamentarea acordării ajutorului comunitar pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete în şcoli;
 9. Documentaţii privind supravegherea şi stabilirea de preţuri şi tarife;
 10. Date privind fundamentarea bugetului instituţiilor finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi;
 11. Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
 12. Documente privind evidenţă contabilă şi dări de seamă contabile;
 13. Documentaţii privind deschideri de credite bugetare pe conturi de cheltuieli pentru activitatea proprie şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi;
 14. Raportări financiare lunare centralizate pentru activitatea proprie şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi;
 15. Inventare anuale ale Consiliului Judeţean Galaţi;
 16. Raportul asupra situaţiei bunurilor, ca urmare a inventarierii patrimoniului;
 17. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;
 18. Documentaţii privind urmărirea fondurilor alocate în cadrul programelor de finanţare nerambursabile;
 19. Date cu privire la proiectele derulate, aflate în derulare sau depuse în vederea obţinerii finanţării, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
 20. Documentaţii, studii, rapoarte privind managementul asistenţei medicale la nivelul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
 21. Documentaţii, studii, rapoarte privind activitatea şcolilor speciale din judeţul Galaţi;
 22. Documentaţii privind programele şi liniile de finanţare active;
 23. Materiale cuprinzând prezentarea generală a proiectelor la care Consiliul Judeţean Galaţi este aplicant sau partener, în forma aprobată de finanţator pentru proiectele finanţate din fonduri proprii sau din fonduri externe;
 24. Documentaţii privind înfrăţiri ale judeţului Galaţi cu unităţi administrativ – teritoriale din alte ţări;
 25. Documentaţii privind cooperarea sau asocierea judeţului Galaţi cu asociaţii naţionale şi internaţionale;
 26. Rapoarte privind deplasările în străinătate;
 27. Informaţii privind instituţiile europene şi din domeniile specifice în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activitate;
 28. Raportul anual de activitate al Centrului Europe Direct;
 29. Publicaţii realizate de Centrul Europe Direct;
 30. Strategii, rapoarte, documentaţii privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 31. Procese-verbale de predare a amplasamentelor pentru lucrări de construcţii-montaj;
 32. Procese-verbale de predare a amplasamentelor pentru proiectare şi execuţie lucrări de investiţii;
 33. Teme de proiectare;
 34. Date tehnice privind infrastructura judeţeană
 35. Documentaţii privind întreţinerea, repararea, modernizarea şi construirea obiectivelor de investiţii;
 36. Programe, studii, proiecte, avize, contracte, situaţii, procese-verbale privind executarea drumurilor în judeţul Galaţi;
 37. Procese-verbale de predare a amplasamentelor pentru proiectare şi execuţie lucrări la drumuri judeţene şi poduri;
 38. Date tehnice rutiere privind infrastructura judeţeană – starea de viabilitate a drumurilor judeţene;
 39. Documentaţii privind întreţinerea, repararea, modernizarea şi construirea de drumuri şi poduri judeţene;
 40. Acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasament la drumuri judeţene pentru acces la construcţii amplasate în zona drumurilor judeţene;
 41. Autorizaţii speciale de transport emise pentru autovehiculele cu gabarit sau greutate depăşită;
 42. Documente privind recensământul circulaţiei rutiere pe drumurile publice judeţene;
 43. Documentaţii privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice;
 44. Situaţia emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 45. Certificate de urbanism;
 46. Autorizaţii de construire/desfiinţare;
 47. Documentaţii de urbanism: aviz Plan Urbanistic General, aviz Plan Urbanistic Zonal şi aviz Plan Urbanistic de Detaliu;
 48. Situaţia documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal şi Plan Urbanistic de Detaliu, conform prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 – Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 49. Documentaţia de amenajare a teritoriului: Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean;
 50. Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emise potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 51. Gestionarea hărţilor de hazard, risc natural;
 52. Programul judeţean privind transportul rutier public de persoane prin curse regulate;
 53. Regulamente şi caiete de sarcini pentru efectuarea transportului public judeţean;
 54. Informări, rapoarte, analize cu privire la modul de realizare a activităţilor de transport public judeţean;
 55. Dosarul achiziţiei publice;
 56. Documentaţii privind administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului Galaţi şi al Consiliului Judeţean Galaţi;
 57. Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat al judeţului Galaţi;
 58. Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor şi evenimentelor culturale din judeţul Galaţi;
 59. Documentaţii privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
 60. Documentaţii privind activitatea de management a resurselor umane din instituţie;
 61. Organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 62. Fişa de post;
 63. Registrul General de evidenţă a salariaţilor pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 64. Registrul declaraţiilor de avere;
 65. Registrul declaraţiilor de interese;
 66. Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi;
 67. Codul de etică al personalului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 68. Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici;
 69. Documentaţii privind activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 70. Documentaţii privind problematica de securitate şi sănătate în muncă pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate;
 71. Documentaţii privind concursurile pentru ocuparea funcţiilor de manager/director de la instituţiile aflate în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
 72. Programul anual de audit de calitate;
 73. Proceduri, rapoarte, documente şi documentaţii de audit în scopul asigurării calităţii conform Standardului de referinţă EN ISO 9001:2015;
 74. Carta auditului intern;
 75. Metodologii de lucru şi norme interne privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entităţii publice;
 76. Documente întocmite în cadrul misiunilor de audit public intern, note de constatare şi referate;
 77. Planul multianual de audit public intern şi planul anual de audit intern;
 78. Raportul anual privind activitatea de audit public intern;
 79. Documentaţii privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 80. Proceduri de sistem şi proceduri operaţionale pe activităţi la nivelul structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 81. Acte procedurale referitoare la litigii în care instituţia este parte;
 82. Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Consiliul Judeţean Galaţi este parte;
 83. Hotărâri judecătoreşti definitive;
 84. Documente privind secretariatul şedinţelor în plen ale structurilor de lucru ale Consiliului Judeţean Galaţi (şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Galaţi, comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi);
 85. Rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate;
 86. Pontajul lunar al consilierilor judeţeni privind participarea la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale şedinţelor Consiliului Judeţean Galaţi;
 87. Rapoarte de activitate ale consilierilor judeţeni, inclusiv ale vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi;
 88. Registrul de evidenţă a Hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi;
 89. Registrul pentru evidenţă a Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;
 90. Registrul de evidenţă a Notelor de serviciu;
 91. Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi alte lucrări în legătură cu acesta;
 92. Adeverinţe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva Consiliului Judeţean Galaţi;
 93. Condica de prezenţă la serviciu;
 94. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei;
 95. Condica de predare – primire a corespondenţei;
 96. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public în Consiliul Judeţean Galaţi, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 97. Documentaţii privind desfăşurarea activităţii de acces liber la informaţiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, conform legii;
 98. Lucrări ale comisiei pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001;
 99. Proiecte de acte administrative cu caracter normativ din domeniul de activitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
 100. Documentaţii privind derularea procedurii pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 101. Registrul pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite în procesul de elaborare a actelor administrative cu caracter normativ;
 102. Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor luate în evidenţă în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 103. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi evidenţierea răspunsurilor privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în cadrul Consiliul Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 104. Petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, mass-media, precum şi lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul înaintat petenţilor;
 105. Rapoarte, note, analize, corespondenţă privind activitatea de comunicare cu structurile asociative din judeţul Galaţi;
 106. Declaraţia privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei naţionale anticorupţie;
 107. Planul de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi şi măsurile stabilite pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
 108. Rapoarte privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
 109. Rapoarte, materiale, documente, informări privind activitatea de secretariat tehnic pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi;
 110. Documente privind realizarea lucrărilor legate de editarea Monitorului Oficial Local – U.AT. judeţul Galaţi;
 111. Lucrări de secretariat ale Comisiei judeţene de analiză şi promovare a proiectelor de stemă ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi;
 112. Propuneri şi/sau observaţii realizate la proiectele de acte normative supuse consultării de structura asociativă de resort (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România);
 113. Documentaţii privind atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru instituţii publice şi obiective de interes judeţean;
 114. Rapoarte ale comisiei de disciplină privind propunerile de sancţionare pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare;
 115. Documente rezultate din activitatea comisiei paritare.

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES AL CETĂŢENILOR

 

 1. Documentele care sunt declarate clasificate de către Consiliul Judeţean Galaţi;
 2. Documentele care sunt clasificate ca secrete de către instituţiile de la care provin, precum şi răspunsul Consiliului Judeţean Galaţi la acestea;
 3. Documente produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Galaţi declarate confidenţiale de către emitenţi sau pentru care sunt impuse reguli de confidenţialitate;
 4. Dosarele misiunii de audit public intern, ce sunt proprietatea entităţii publice şi sunt confidenţiale în conformitate cu prevederile pct. 3.8.5.2.2. din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public;
 5. Informaţii privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială ori principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 6. Informaţii cu privire la datele cu caracter personal, potrivit legii;
 7. Informaţii privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 8. Informaţii privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 9. Informaţii a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 

Pentru obtinerea documentelor si informatiilor de interes public vã puteti adresa Compartimentului relatii publice din cadrul Consiliului Judetean Galati.
Adresa: Str. Eroilor nr.7B, Etaj 1, Camera 3.
Persoana de contact: Teodor Laura – consilier; 
                                
Telefon – 0236-302513
Telefon/fax – 0236-460556
Email:
informatii@cjgalati.ro

 

 

Distribuie:
Anterior Coordonate de contact

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023