Despre instituție

 
 
 
Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes la nivelul judeţului Galaţi. Consiliul Judeţean Galaţi este compus din 34 de consilieri judeţeni aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales de asemenea în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia. 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei judeţene.
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi consilierii judeţeni sunt aleşi locali, pentru un mandat de 4 ani care se exercită în condiţiile legii. Consilierii judeţeni, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, precum şi Preşedintele Consiliului Judeţean, în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi, pe durata mandatului au îndatorirea de a participa la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Administraţia publică locală din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice (legalităţii, egalităţii, transparenţei, proporţionalităţii, satisfacerii interesului public, imparţialităţii, continuităţii, adaptabilităţii), precum şi a următoarelor principii specifice:  descentralizării, autonomiei locale, consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, cooperării, responsabilităţii şi al constrângerii bugetare. 
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.
În relaţiile dintre consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean, precum şi între autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.
Principalele atribuţii ale consiliului judeţean sunt prevăzute la art. 173 din CODUL ADMINISTRATIV, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019. 
Principalele atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 191 din CODUL ADMINISTRATIV, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019. 
Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară în conformitate cu standardul ISO 9001:2008, fiind primul consiliu judeţean din România care deţine din anul 2001 certificare pentru activităţi de administraţie publică în scop general, economic şi social-administrativ. 
În urma auditurilor de calitate efectuate şi pe baza recomandărilor CDAQ s-a realizat dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor referenţialului ISO 9001:2015. În prezent sunt elaborate şi sunt funcţionale noi proceduri generale şi operaţionale, conform standardului EN ISO 9001:2015.
 
Distribuie:
Anterior ANUNT PUBLIC – (publicat 20.07.2019)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023