În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 1 martie 2024 Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024.

Proiectul de hotărâre are ca scop realizarea unor modificări în Anexa nr. 7 – Taxe şi tarife pentru activităţile desfăşurate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, în vederea definirii complete şi relevante a unor tarife din cuprinsul subanexei IV-Tarife închiriere spaţii şi subanexei VI–Tarife pentru funcţionarea Parcului Aventura – Escapeland. Prin modificările propuse se stabilesc specificaţiile privind închirierea terenurilor pentru comerţ temporar în spaţiile de agrement şi se modifică specificaţiile privind timpul şi caracteristice persoanelor care închiriază echipamente pentru acces în parcul Aventura. Taxele şi tarifele modificate vor fi aplicabile pentru anul fiscal 2024.

Documentaţia aferentă proiectului de act administrativ cu caracter normativ include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; raportul de specialitate; textul complet al proiectului de hotărâre.
Documentaţia poate fi consultată:
 pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro,  în meniul „Transparenţă decizională”/Proiecte consultare
 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
 la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de        10 martie 2024, utilizând formularul disponibil pe pagina de internet la: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Formularul pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare completat se poate transmite prin:
 e-mail: informatii@cjgalati.ro;
 poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
 depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind elaborarea hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, în meniul „Transparenţă decizională”, la secţiunea dedicată proiectului de hotărâre.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act administrativ cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  10 aprilie 2024.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236.302.513, fax 0236.460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

Afişat la data de 1 martie 2024.