În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 16 februarie 2024 Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.
Scopul proiectului de hotărâre este de a stabili prin act administrativ cu caracter normativ Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. Actul administrativ reprezintă expresia personalităţii juridice a instituţiei publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi şi cuprinde precizarea elementelor de structură organizatorică funcţională a unităţii, cu detalierea atribuţiilor specifice fiecărui serviciu, sector şi compartiment, cu precizarea raporturilor dintre acestea şi conducerea instituţiei, luarea deciziilor şi aplicarea lor.
Prin proiectul de hotărâre se reglementează şi se aprobă Regulamentul pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în amenajarea Zătun, Regulamentul de organizarea activităţilor de picnic în baza de agrement Zătun şi Regulamentul pentru Parc Aventura – Escapeland, prin luarea în considerare a modificărilor legislative şi administrative.
Documentaţia aferentă proiectului de act administrativ cu caracter normativ include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; raportul de specialitate; textul complet al proiectului de hotărâre.
Documentaţia poate fi consultată:
 pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: www.cjgalati.ro,  în meniul „Transparenţă decizională”/Proiecte consultare
 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
 la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 24 februarie 2024, utilizând formularul disponibil pe pagina de internet la: Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
Formularul pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare completat se poate transmite prin:
 e-mail: informatii@cjgalati.ro;
 poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
 depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind elaborarea hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, în meniul „Transparenţă decizională”, la secţiunea dedicată proiectului de hotărâre.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act administrativ cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  27 martie 2024.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236.302.513, fax 0236.460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.
Afişat la data de 16 februarie 2024.