Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe
durata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe de serviciu, a imobilului
situat în municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr.
119009
2. privind: transmiterea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a
Domeniului Public și Privat al Județului Galați a obiectivului de investiții „Baza de
agrement cu specific pescăresc Zătun 2”