ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ – ECOSERV

 
Asociaţia „ECOSERV” Galaţi

Asociaţia „ECOSERV” Galaţi a fost înscrisă în Registrul special al fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Galaţi cu nr. 13/21.02.2012

 

Asociaţia are urmãtorii membri:

• Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi;

• Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al municipiului Galaţi;

• Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci;

• Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti;

• Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor;

• Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea;

• Comuna Bãlãbãnesti, prin Consiliul Local al comunei Bãlãbãnesti;

• Comuna Bãlãsesti, prin Consiliul Local al comunei Bãlãsesti;

• Comuna Bãleni, prin Consiliul Local al comunei Bãleni;

• Comuna Bãneasa, prin Consiliul Local al comunei Bãneasa;

• Comuna Bereşti Meria, prin Consiliul Local al comunei Bereşti Meria;

• Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea;

• Comuna Brãhãsesti, prin Consiliul Local al comunei Brãhãsesti;

• Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni;

• Comuna Cavadinesti, prin Consiliul Local al comunei Cavadinesti;

• Comuna Certeşti, prin Consiliul Local al comunei Certeşti;

• Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni;

• Comuna Corod, prin Consiliul Local al comunei Corod;

• Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti;

• Comuna Costache Negri, prin Consiliul Local al comunei Costache Negri;

• Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca;

• Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi;

• Comuna Cuza Vodã, prin Consiliul Local al comunei Cuza Vodã;

• Comuna Drãgãneşti, prin Consiliul Local al comunei Drãgãneşti;

• Comuna Drãguşeni, prin Consiliul Local al comunei Drãguşeni;

• Comuna Fîrţăneşti, prin Consiliul Local al comunei Fîrţăneşti;

• Comuna Folteşti, prin Consiliul Local al comunei Folteşti;

• Comuna Frumuşiţa, prin Consiliul Local al comunei Frumuşiţa;

• Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni;

• Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni;

• Comuna Gohor, prin Consiliul Local al comunei Gohor;

• Comuna Griviţa, prin Consiliul Local al comunei Griviţa;

• Comuna Independenţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa;

• Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti;

• Comuna Jorãşti, prin Consiliul Local al comunei Jorãşti;

• Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti;

• Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca;

• Comuna Mãstãcani, prin Consiliul Local al comunei Mãstãcani;

• Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni;

• Comuna Munteni, prin Consiliul Local al comunei Munteni;

• Comuna Nãmoloasa, prin Consiliul Local al comunei Nãmoloasa;

• Comuna Negrileşti, prin Consiliul Local al comunei Negrileşti;

• Comuna Nicoreşti, prin Consiliul Local al comunei Nicoreşti;

• Comuna Oancea, prin Consiliul Local al comunei Oancea;

• Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea;

• Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu;

• Comuna Poiana, prin Consiliul Local al comunei Poiana

• Comuna Priponeşti, prin Consiliul Local al comunei Priponeşti;

• Comuna Rãdeşti, prin Consiliul Local al comunei Rãdeşti;

• Comuna Rediu, prin Consiliul Local al comunei Rediu;

• Comuna Schela, prin Consiliul Local al comunei Schela;

• Comuna Scînteieşti, prin Consiliul Local al comunei Scînteieşti;

• Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi;

• Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al comunei Smârdan;

• Comuna Smulţi, prin Consiliul Local al comunei Smulţi;

• Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni;

• Comuna Suhurlui, prin Consiliul Local al comunei Suhurlui;

• Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni;

• Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu;

• Comuna Tuluceşti, prin Consiliul Local al comunei Tuluceşti;

• Comuna Ţepu, prin Consiliul Local al comunei Ţepu

• Comuna Umbrãreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrãreşti

• Comuna Valea Mãrului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mãrului;

• Comuna Vînători, prin Consiliul Local al comunei Vînători;

• Comuna Vîrlezi, prin Consiliul Local al comunei Vîrlezi;

• Comuna Vlădeşti, prin Consiliul Local al comunei Vlădeşti;

 

Conform Statutului, Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, numite în continuare servicii, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciilor.

 

Forma de gestiune a serviciilor va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile, denumite in continuare contracte de delegare.

 

 

Obiectivele Asociaţiei:

• să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;

• să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor, inclusiv realizarea investiţiei aferente proiectului prin accesarea de fonduri europene;

• să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general în vederea implementării unui management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi;

• sã elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului ;

• sã elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractelor de delegare, inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 31din Legea nr.51/2006, cu modificările ulterioare;

• sã încheie contractele de delegare cu operatorii, prevăzute la art. 4 alin. 2 din prezentul statut, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 29 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• sã monitorizeze executarea contractelor de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;

• sã identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

• sã îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

 

Membrii Adunãrii  Generale sunt:

• dl. Fotea Costel, numit de Consiliul Judeţean Galaţi;

• dl. Enache Cristian – Sorin, numit de Consiliul Local al Municipiului Galaţi;

• dl. Sãndicã Marian, numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci;

• dl. Dandeş Marius Cãtãlin, numit de Consiliul Local al oraşului Bereşti;

• dl. Chirinciuc Vasile, numit de Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor;

• dl. Anghel Ilie, numit de Consiliul Local al comunei Barcea;

• dl. Neamţu Grigore – Vasilicã, numit de Consiliul Local al comunei Bălăbăneşti;

• dl. Maftei Cezar Paul, numit de Consiliul Local al comunei Bălăşeşti;

• dl. Oprea Lică, numit de Consiliul Local al comunei Băleni;

• dl. Gache George – Aurelian, numit de Consiliul Local al comunei Băneasa;

• dl. Onu Georgicã, numit de Consiliul Local al comunei Bereşti-Meria;

• d-na Bariz Liliana, numitã de Consiliul Local al comunei Braniştea;

• dl. Groza Dumitru, numit de Consiliul Local al comunei Brăhăşeşti;

• dl. Angheluţă Sergiu, numit de Consiliul Local al comunei Buciumeni;

• d-na Bourceanu Dănuţa Mihaela, numitã de Consiliul Local al comunei Cavadineşti;

• dl. Cotoranu Daniel, numit de Consiliul Local al comunei Cerţeşti;

• dl. Prodan Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corni;

• dl. Cârjeu Vasile, numit de Consiliul Local al comunei Corod ;

• dl. Tuchel Iancu, numit de Consiliul Local al comunei Cosmeşti;

• d-na Niculescu Emilia, numită de Consiliul Local al comunei C. Negri;

• dl. Vlad Mihăiţă, numit de Consiliul Local al comunei Cuca;

• dl. Drugan Ştefan, numit de Consiliul Local al comunei Cudalbi;

• dl. Codrescu Dănuţ, numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă;

• dna Condrache Angela, numitã de Consiliul Local al comunei Drăgăneşti;

• dl. Vintilã Dumitru, numit de Consiliul Local al comunei Drăguşeni;

• dl. Filote Adrian, numit de Consiliul Local al comunei Fîrţăneşti;

• d-na Munteanu Lenuţa, numitã de Consiliul Local al comunei Folteşti;

• dl. Munteanu Ioan Nelu, numit de Consiliul Local al comunei Frumuşiţa;

• dl. Lupu Manuel, numit de Consiliul Local al comunei Fundeni;

• dl.  Bleambu George, numit de Consiliul Local al comunei Ghidigeni;

• dl. Sârghie Gelu, numit de Consiliul Local al comunei Gohor;

• dl. Angheluţã Florin, numit de Consiliul Local al comunei Griviţa;

• dl. Tărbuc Viorel, numit de Consiliul Local al comunei Independenţa;

• dl. Hamza Cornel, numit de Consiliul Local al comunei Iveşti;

• dl. Tofan Dãnuţ, numit de Consiliul Local al comunei Jorăşti;

• dl. Boţ Iulian, numit de Consiliul Local al comunei Lieşti;

• dl. Borza Gheorghiţã, numit de Consiliul Local al comunei Matca;

• dl. Ilie Dănuţ, numit de Consiliul Local al comunei Măstăcani;

• dl. Moisã Marian, numit de Consiliul Local al comunei Movileni;

• dl. Turcu Marin, numit de Consiliul Local al comunei Munteni;

• d-na Apostu Viorica, numitã de Consiliul Local al comunei Nămoloasa;

• dl. Fuică-Haisler Alexandru, numit de Consiliul Local al comunei Negrileşti;

• d-na Ciolan Simona, numitã de Consiliul Local al comunei Nicoreşti;

• dl. Chiriloaie Victor, numit de Consiliul Local al comunei Oancea;

• dl. Mâncilă Mihãiţã, numit de Consiliul Local al comunei Pechea;

• dl. Vlad Ştefan, numit de Consiliul Local al comunei Piscu;

• dl. Tudor Ciprian, numit de Consiliul Local al comunei Poiana;

• dl. Bîra Iancu, numit de Consiliul Local al comunei Priponeşti;

• dl. Porumb Ioan, numit de Consiliul Local al comunei Rădeşti;

• dl. Mihai Fănel, numit de Consiliul Local al comunei Rediu;

• dl. Petrea Maricel, numit de Consiliul Local al comunei Schela;

• dl. Bute Ghiorghe, numit de Consiliul Local al comunei Scînteieşti;

• dl. Dragomir Emil, numit de Consiliul Local al comunei Slobozia Conache;

• dl. Stroea Costică, numit de Consiliul Local al comunei Smîrdan;

• dl. Gafton Costică, numit de Consiliul Local al comunei Smulţi;

• dl. Mitrofan Marian, numit de Consiliul Local al comunei Suceveni;

• dl. Ţuţu Gigi, numit de Consiliul Local al comunei Suhurlui;

• dl. Cristea Paul, numit de Consiliul Local al comunei Şendreni;

• d-na Polodeanu Sãndiţa, numitã de Consiliul Local al comunei T. Vladimirescu;

• dl. Bratu Petrică, numit de Consiliul Local al comunei Tuluceşti;

• dl. Pamfile Zaharia, numit de Consiliul Local al comunei Ţepu ;

• dl. Stoica Paraschiv, numit de Consiliul Local al comunei Umbrăreşti;

• dl. Doca Virgil, numit de Consiliul Local al comunei Valea Mărului;

• dl. Ghinea Marian, numit de Consiliul Local al comunei Vînători;

• dl. Patriche Ştefan, numit de Consiliul Local al comunei Vîrlezi;

• dl. Drujescu Eracli, numit de Consiliul Local al comunei Vlădeşti;

Consiliul Director:

• dl. Fotea Costel, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – preşedintele Asociaţiei;

• dl.Enache Cristian – Sorin, viceprimar al Municipiul Galaţi;

• dl. Sãndicã Marian, reprezentant al Municipiului Tecuci;

• dl. Chirinciuc Vasile, reprezentant al orasului Tg. Bujor;

• dl. Hamza Cornel, primar al comunei Iveşti;

• dl. Cristea Paul, primar al comunei Şendreni;

• dl. Doca Virgil, primar al comunei Valea Mãrului;

 

Distribuie:
Anterior Dispozitie de modificare a convocarii sedintei CJ Galati (publicat 26 ianuarie 2016)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023