Proiect – Consultare – (publicat la data de 20.09.2023)

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 20 septembrie 2023, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de internship al Consiliului Judeţean Galaţi.

Scopul proiectului de act administrativ este de a stabili condiţiile de organizare şi desfăşurare a unui Program de Internship al Consiliului Judeţean Galaţi, program pe care autoritatea publică locală judeţeană, în calitatea de organizaţie gazdă, îl va aplica pe o perioadă limitată de timp, creând oportunitatea ca persoanele selectate (inteni) să activeze în domeniu prin intermediul unor experienţe de lucru în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi pentru a-şi dezvolta abilităţile practice şi/sau competenţele profesionale.

Actul normativ propus reglementează aspectele privind modalitatea de organizarea a unui program de internschip, selecţia candidaţilor la programul de internschip al Consiliului Judeţean Galaţi, drepturile şi obligaţiile organizaţiei gazdă şi ale unui intern, condiţiile de încheiere si încetarea a unui Contract de internschip, evaluarea activităţii internului.

Documentaţia aferentă proiectului de act administrativ cu caracter normativ include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; raportul de specialitate; textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: cjgalati.ro, în meniul „Transparenţă decizională”;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.
Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 29 septembrie 2023, utilizând formularul disponibil pe pagina de internet la:

/index.php/ro/transparenta-decizionala/formulare-pos

Formularul pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare completat se poate transmite prin:
 – e-mail: informatii@cjgalati.ro;
 – poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
 – depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind elaborarea hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecţie socială din judeţul Galaţi care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unităţi de învăţământ superior din România”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, în meniul „Transparenţă decizională”, la secţiunea dedicată proiectului de hotărâre.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act administrativ cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 30 octombrie 2023.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact:
tel. 0236-302.513, fax 0236-460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

 

 Afişat la data de 20 septembrie 2023.

 

Anterior Convocare ședința ordinară – CJ Galați

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023