Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (octombrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vârlezi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în intravilanul comunei Vârlezi, sat Vârlezi, DJ 242-Lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Vârlezi și administrarea Consiliului Local al comunei Vârlezi

privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecere asupra terenurilor în suprafață totală de 1055,89 mp aferente drumului județean DJ 251, din comuna Matca, județul Galați, aflate în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății Comerciale Premier Energy S.R.L.

privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați în vederea protejării, promovării și valorificării Sitului arheologic Tirighina-Barboși, obiectiv cultural-turistic de importanță deosebită pentru municipiul și județul Galați

privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție: „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Cerțești, județul Galați”

privind: aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”

privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2023-2024, (inclusiv în învățământul vocațional)

privind: aprobarea delegării parțiale a dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra imobilului – „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate” – (20 apartamente), situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177-A, a Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, precum și a structurii Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare

privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2024

privind: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, înscris în Cartea funciară nr. 123880 Galați, proprietate publică a Județului Galați

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2023

privind: aprobarea devizului general consolidat pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN25”

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația “Studiu de fezabilitate pentru obiectivul acțiunile compensatorii de împădurire aferente obiectivului: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN25”

privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN25”

privind: aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE și AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” din GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 292 din 23 august 2023 privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionul Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”

privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 25”

privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

Anterior Convocare ședința ordinară – CJ Galați

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023