Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (septembrie 2023)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

– privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

– privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați

– privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați

– privind: darea în administrarea Unității Medico – Sociale Gănești a obiectivului de investiții „Puț forat”, situat în comuna Cavadinești, sat Gănești, str. Principală nr. 97, judeţul Galați

 – privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

– privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

– privind: participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024

– privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2023

– privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a evenimentului educațional „Consfătuirea Națională a Inspectorilor Școlari”

– privind: aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de partener, la implementarea proiectului „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat în cadrul Instrumentului financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) prin Programul Orizont 2020

– privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a M.A.I. – Filiala Galați în vederea organizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

– privind: aprobarea Acordului de Cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Taraclia din Republica Moldova

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare

– privind: aprobarea actului adițional nr. 1 la protocolul de colaborare încheiat pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Drum de legătură între DX Brăila-Galați și VO Galați”

– privind: aprobarea actului adițional nr. 1 la protocolul de colaborare încheiat pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire(A.C.) pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu”

– privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2023 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

– privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

– privind: aprobarea Metodologiei pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați

– privind: acordarea unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecție socială din județul Galați care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unități de învățământ superior din România

– privind: aprobarea Regulamentului de acordare a unui stimulent material pentru tinerii din sistemul de protecție socială din județul Galați care sunt admişi pentru prima dată la cursurile unei unități de învățământ superior din România

– privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

– privind: aprobarea acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) precum și implementarea în comun a obiectivului de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»”

– privind: aprobarea participării în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclete”, aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Pista de biciclete în județul Galati pe traseul Lacul Vânători – comuna Vânători – Pădurea Gârboavele și traseul Sat Odaia Manolachi – Cișmele – Smârdan – DJ 251“

– privind: aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) precum și implementarea în comun a obiectivului de investiții«Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani, sector UAT județul Galați»” și a cheltuielilor legate de proiect

– privind: actualizarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”

– privind: validarea desemnării nominale a doamnei Veronica MACRI, subprefect al Județului Galați, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

– privind: aprobarea devizului general actualizat faza execuție lucrări, a caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico – economici actualizați faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transportregional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231 din 22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

– privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentațiile DALI și PTE pentru proiectul “MODERNIZARE TRONSOANE DE DRUMURI JUDEȚENE DJ241G ȚEPU, DJ251K INDEPENDENȚA ȘI DJ252J BUCIUMENI JUDEȚUL GALAȚI”

– privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza proiect tehnic și a devizului general faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții-“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ242D)” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

– privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: “Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile Covid – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Galaţi”

– privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei de la nivelul instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul judeţului Galaţi

– privind: aprobarea actualizării Proiectului Tehnic şi rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare)”, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Anterior Hotarârea nr. 315

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023