HOTǍRÂREA Nr. 382

privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentruAsociația de sprijin pentru părinții și copii cu autism Galați în vederea implementăriiproiectului „Împreună pentru autism”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 381

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Proiectul Tehnic privindrealizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Unității Medico-SocialeGănești – Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 380

privind: aprobarea devizului general consolidat pentru realizarea obiectivului deinvestiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonulfunctional de interes judetean DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A –DN25”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 379

privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizarea Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic șiDetalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea șimodernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interesjudetean DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN25”…..click […]

HOTǍRÂREA Nr. 378

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația “Studiu defezabilitate pentru obiectivul acțiunile compensatorii de împădurire aferenteobiectivului: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseulDN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN25”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 377

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizareaobiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE și AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZAVODĂ” din GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 376

privind: aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şiInspectoratul Şcolar Judeţean Galați și asumarea unor obligații ce revin ConsiliuluiJudețean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”…..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 375

privind: aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați șiMuzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, ComplexulMuzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea deJos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochiicopiilor”……click aici

HOTǍRÂREA Nr. 374

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 292 din 23 august 2023privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova,Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionulHînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UNNOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului […]

HOTǍRÂREA Nr. 373

privind: aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Galați, str. RaduNegru nr. 1B, înscris în Cartea funciară nr. 123880 Galați, proprietate publică a JudețuluiGalați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 372

privind: aprobarea delegării parțiale a dreptului de administrare în favoarea SpitaluluiClinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra imobilului – „Locuințepentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate” – (20apartamente), situat în municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177-A, a Regulamentului deanaliză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii, în mod exclusivspecialiștilor […]

HOTǍRÂREA Nr. 371

privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean deUrgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflateîn proprietatea publică a judeţului Galaţi……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 370

privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,prin Consiliul Județean Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prinConsiliul Local al Municipiului Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați învederea protejării, promovării și valorificării Sitului arheologic Tirighina-Barboși,obiectiv cultural-turistic de importanță deosebită pentru municipiul și județul Galați……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 369

privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul de investiție:„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuriinteligente la nivelul comunei Cerțești, județul Galați”……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 368

privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Vârlezi de trecere a unui bunimobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în intravilanul comunei Vârlezi, sat Vârlezi,DJ 242-Lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrareaConsiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Vârlezi și administrareaConsiliului Local al comunei Vârlezi……..click aici

HOTǍRÂREA Nr. 367

privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute de trecereasupra terenurilor în suprafață totală de 1055,89 mp aferente drumului județean DJ 251,din comuna Matca, județul Galați, aflate în domeniul public al județului Galați șiadministrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății Comerciale PremierEnergy S.R.L.……..click aici

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023