Proiecte de hotărâre – ședință ordinară – CJG (august 2022)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

– privind: aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“ si arhiva (anexe)

– privind: aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – etapa 2“

– privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”

– privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”

– privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați– SOS Vârstnicii”

– privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

– privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul GalaţiAnexe

– privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şiasigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

– privind: aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați

– privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați

– privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al Județului Galați”

– privind: decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul Spitalului Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

– privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A.Urechia Galați – Corp A”

– privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2022

– privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, județul Galați

– privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea siguranțeistructurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a proprietății publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea siguranței cetățeanului”

– privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

– privind: aprobarea: – Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;- Modalităţii de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi;- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi;- Documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi

– privind: aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris”

– privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin”

– privind: aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”

– privind: aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa de tip familial Tecuci

– privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

– privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

– privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

– privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

– privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

– privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați

– privind: aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare

– privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

– privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului Inimii

– privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022 privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri

– privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

– privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III)

– privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE şi a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

 

Distribuie:
Anterior Proiecte de hotărâre – ședință extraordinara – CJG (22 august 2022)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023